+32 4 75 20 23 62

info@verhuur-motorhomes.be

Verhuurvoorwaarden Verhuur Motorhomes Noord

 

Onze voorwaarden maken deel uit van elke huurovereenkomst en dienen door de huurder ondertekend te worden.

 

 

Verplichtingen verhuurder

 

De verhuurder is verplicht de kampeerauto als volgt ter beschikking te stellen:

 

a. Tijdig en in een staat die overeenstemt met de wettelijke eisen;

 

b. met bijbehorende documenten als kentekenbewijs, verzekeringsbewijs en instructieboekjes;

 

c. met instructie vooraf voor het gebruik van de kampeerauto

 

d. Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van de     camper te stellen indien volgens verhuurder blijkt tijdens de huurperiode dat de huurder de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet op tijd of niet ten volle nakomt.

 

             1.      Bij overlijden, onder curatelestelling, aanvraag voor surseance van betaling of faillissement van huurder.

 

             2.      Bij vestiging van de huurder buiten de Benelux.

 

             3.      Bij vordering van overheidswege van desbetreffende verhuurde camper, dan wel bij beslag op de gehuurde camper .

 

             4.      Indien blijkt dat de huurder onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.

 

             5.      Indien de camper niet meer veilig is om te verhuren.

 

 

Kosten

De kosten die direct verband houden met het gebruik van de kampeerauto o.a. brandstof, olie, reparatie banden, leges, boetes, gerechtskosten etc., komen voor rekening van de huurder. De huurder krijgt de kampeerauto met een volle dieseltank mee en dient deze met een volle tank te retourneren.

 

De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en reparatie, sleephulp en transport ter zake van mechanische defecten komen voor rekening van de verhuurder. Als deze kosten het bedrag van €100,- overschrijden, dient vooraf contact opgenomen te worden en toestemming van de verhuurder gevraagd te worden, tenzij dit door omstandigheden onmogelijk is. Terugbetaling van de gemaakte kosten geschiedt op vertoon van gespecificeerde factuur.

 

 

Schade

 

Bij elke schade door verlies, diefstal, in beslag of beschadiging van de kampeerauto, inventaris en toehoren, treedt de huurder in overleg met de verhuurder, tenzij dit door omstandigheden onmogelijk is. De huurder houdt zich zo mogelijk aan de instructie van de verhuurder. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor persoonlijke of materiële schade van de huurder of diens reisgezelschap, ontstaan door het gebruik van de kampeerauto, mechanische storing en of aanrijdingschade.

 

 

Definitief

 

De boeking is pas definitief na de vereiste aanbetaling conform de factuur. Bij reservering gaat de huurder ermee akkoord dat eventueel zijn/haar persoonsgegevens worden geverifieerd.

 

De resterende 50% van de totale huursom dient contant te worden voldaan of te zijn bijgeschreven op ons bankrekeningnummer, uiterlijk 6 weken vóór aanvang van de huurperiode.

 

De waarborgsom per huurovereenkomst bedraagt € 1000,- te voldoen contant, of vooraf per bank/giro overschrijving vóór aanvang van de huurperiode.

 

 

Algemeen

 

Afwijkingen van de huurovereenkomst en/of verhuur voorwaarden gelden alleen als zij schriftelijk door Verhuur Motorhomes Noord en de huurder zijn overeengekomen.

 

Het door de huurder ingevulde en ondertekende boekingsformulier wordt geacht een geheel te vormen met het door de huurder ondertekende huurovereenkomst en verhuurvoorwaarden. Schade ontstaan als gevolg van een onjuiste opgave of onjuiste voorstelling van zaken door de huurder komen geheel voor rekening van de huurder.

 

Huurder heeft per week 1750 vrije kilometers, daarna betaalt de huurder 0,25 € excl. btw per overschreden kilometer.  Bij een huurperiode van een midweek of weekend heeft de huurder 800 vrije kilometers, daarna betaalt de huurder 0,25 € excl. btw per overschreden kilometer.

 

 

Annuleringsverzekering

 

Wij raden U aan om een annuleringsverzekering af te sluiten, dit kan o.a.  bij uw eigen verzekeringsmaatschappij.

 

 

Schoonmaken

 

De kampeerauto wordt van binnen en van buiten schoon aan de huurder uitgeleverd en dient deze dan ook van binnen schoon terug te krijgen. De huurder krijgt een volle dieseltank mee en dient deze ook weer afgetankt in te leveren. Het is de huurder niet toegestaan om zelf de buitenkant schoon te maken.

 

 

 

Wijziging en fouten voorbehouden. Dit is een verkorte inhoud van onze algemene voorwaarden.

Alleen de schriftelijke bepalingen behorende bij het contract en getekend door beide partijen zijn bindend.

Copyright 2018 VERHUUR MOTORHOMES